Ładowanie

Stan zagrożenia życia? Zawsze dzwoń 112

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe i prywatność w naszych przychodniach lekarzy rodzinnych poza godzinami pracy

Ogólne

RODO to prawo o ochronie prywatności i danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą organizacja, która pracuje z danymi osobowymi, ma określone obowiązki, a osoba, której dane są przechowywane, ma określone prawa. Oprócz tego ogólnego prawa w opiece zdrowotnej obowiązują przepisy szczególne. Zasady te są określone m.in. w ustawie o umowach o leczenie (WGBO). Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o Państwa prawach i naszych obowiązkach wynikających z RODO i WUBO.

Gabinety lekarzy rodzinnych De LIMES

Różne Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszych centrach pomocy medycznej. Jest to konieczne, aby móc leczyć Cię z medycznego punktu widzenia i niezbędne do finansowego rozliczenia leczenia. Ponadto przetwarzanie może być konieczne na przykład w celu zwalczania poważnego zagrożenia dla zdrowia lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego (na przykład obowiązkowego zgłoszenia choroby zakaźnej zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym).

Obowiązki Huisartsenposten de LIMES

Zgodnie z RODO HP De LIMES jest podmiotem odpowiedzialnym zgodnie ze statutem za przetwarzanie danych osobowych w HP De LIMES.
Izby przyjęć lekarzy rodzinnych wypełniają wynikające z tego obowiązki w następujący sposób:
Twoje dane są zbierane w określonych celach:

 • w celu zapewnienia opieki;
 • skutecznego zarządzania i prowadzenia polityki;
 • wspieranie badań naukowych, edukacji i informacji;
 • w celu poprawy świadczenia opieki.

Co do zasady nie ma miejsca żadne przetwarzanie danych w innych celach. Zostaniesz poinformowany o tym, że Twoje dane osobowe są przetwarzane. Może to zrobić Twój lekarz, ale także za pośrednictwem ulotki lub naszej strony internetowej.

 • Wszyscy pracownicy HP De LIMES zobowiązali się do poufnego traktowania Państwa danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe są dobrze chronione przed nieuprawnionym dostępem. 
 • Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do zachowania należytej staranności.

Twoje dane medyczne będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia opieki i tak długo, jak prawo wymaga od nas przechowywania Twoich danych.

Ankieta opinii pacjentów

Od czasu do czasu niezależna agencja badawcza przeprowadza ankietę na temat sposobu, w jaki pacjenci doświadczają opieki. W tej ankiecie pytamy o Twoje doświadczenia z opieką zdrowotną, nie prosimy o dane, które pozwalają nam Cię zidentyfikować. Informacje, które uzyskamy w ten sposób  , będą wykorzystywane wyłącznie do celów tych badań. Świadczeniodawcy nie mają dostępu do treści wypełnionych formularzy ankietowych. Wypełnione formularze zostaną zniszczone po upływie roku.  

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji, czy i które z Twoich danych osobowych są przetwarzane.
 • Prawo do wglądu i uzyskania kopii tych danych (o ile nie narusza to prywatności innej osoby).
 • Prawo do poprawiania, uzupełniania lub usuwania danych w razie potrzeby. 
 • Prawo do żądania (częściowego) zniszczenia danych medycznych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy przechowywanie danych nie ma istotnego znaczenia dla innej osoby, a dane nie muszą być przechowywane na podstawie przepisów ustawowych. 
 • Prawo do dodania oświadczenia własnego (o charakterze medycznym) do swojej kartoteki.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w określonych przypadkach.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, mogą Państwo poinformować o tym Huisartsenposten De LIMES ustnie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy (Formularz wniosku o przetwarzanie informacji o pacjencie HP De LIMES). Przedstawiciel (np. przedstawiciel pisemny, powiernik lub mentor) może również stanąć w obronie tego, co jest dla Ciebie najlepsze.

Objaśnienia do formularza wniosku

Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z prawem dane medyczne są co do zasady przechowywane maksymalnie przez 20 lat. Pomożesz nam odnaleźć Twój plik i chronić swoją prywatność, jeśli wypełnisz formularz tak dokładnie, jak to możliwe. Podane przez Ciebie informacje będą traktowane jako ściśle poufne. HP De LIMES nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczaniu poczty. Jeśli wolisz odebrać akta osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, możesz zaznaczyć to w formularzu.

Dane pacjenta

Prosimy o podanie danych osoby, której dotyczy dokumentacja medyczna. Ustawa o umowach medycznych (WBGO) uznaje pacjenta za pełnoletniego od 16 roku życia. Młodzi ludzie od 16 roku życia, którzy chcą sprawdzić/uzyskać kopię swojej dokumentacji medycznej, muszą samodzielnie złożyć wniosek. Jeżeli pacjent już nie żyje, udostępnienie danych medycznych jest dozwolone, jeżeli można założyć, że zmarły nie sprzeciwiłby się temu lub jeżeli istnieją ważne interesy uzasadniające naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy przez świadczeniodawcę. Decyzja ta należy do świadczeniodawcy.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Pracownicy HP De LIMES są zobowiązani do poufnego traktowania Państwa danych osobowych. Oznacza to na przykład, że świadczeniodawca potrzebuje Twojej wyraźnej zgody na przekazanie Twoich danych osobowych. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, na przykład wspomniane wyżej badanie doświadczeń pacjentów. Na podstawie przepisu prawa obowiązek zachowania tajemnicy przez świadczeniodawcę może zostać naruszony, ale także wtedy, gdy istnieje obawa o poważne zagrożenie dla zdrowia Twojego lub osoby trzeciej. Ponadto zarejestrowane dane mogą być wymieniane ustnie, pisemnie lub cyfrowo z innymi świadczeniodawcami (np. farmaceutą, który przetwarza receptę i w ten sposób otrzymuje dane).

Dostawców

Zaangażowaliśmy dostawców technologii informacyjno-komunikacyjnych do utrzymania i zarządzania dostarczaniem informacji. Starannie wybraliśmy tych dostawców i zawarliśmy z nimi jasne umowy dotyczące poufności i bezpieczeństwa. Jeśli, pomimo naszych środków, zdarzy się, że osoby trzecie uzyskają nieuprawniony dostęp do Twoich danych, zgłosimy to do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych (DPA).

Pliki cookie

Naszą Politykę i oświadczenie dotyczące plików cookie można znaleźć na następującej stronie: https://huisartsenpostendelimes.nl/cookiebeleid/.

Kontakt

Możesz również wypełnić formularz kontaktowy za pośrednictwem strony internetowej. Jest on przeznaczony do sytuacji, gdy dane są niedokładne lub niekompletne, lub gdy potrzebujesz wsparcia technicznego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyniku triażu aplikacji internetowej, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem rodzinnym poza godzinami pracy. Formularz kontaktowy nie jest przeznaczony do tego celu. Dane, które udostępnisz za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytanie dane będą przechowywane przez maksymalnie 3 miesiące, aby móc odpowiedzieć na ewentualne pytania uzupełniające.

Telefoniczne

Kiedy dzwonisz do jednego z naszych lekarzy rodzinnych poza godzinami pracy, rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach jakościowych i reklamacji. Rozmowy telefoniczne są również nagrywane, gdy oddzwaniamy do Ciebie w ramach naszej opieki. Umożliwi nam to ulepszenie naszych usług w przyszłości. Połączenia nie będą dystrybuowane ani w inny sposób udostępniane w celach komercyjnych. Rozmowy będą prowadzone maksymalnie przez rok.

Wymiana danych (medycznych)

Jeśli byłeś w przychodni  lekarskiej poza godzinami pracy wieczorem lub w weekend, podzielimy się wiadomością obserwacyjną z praktyką lekarza rodzinnego. W ten sposób Twój lekarz rodzinny dokładnie wie, z jakimi skargami byłeś na stanowisku  lekarza rodzinnego i co zostało zrobione w rezultacie. 

Dane dotyczące leków mogą być również udostępniane aptece i lekarzom prowadzącym. Obejmuje to leki przepisane przez lekarza rodzinnego, ale także wszelkie nietolerancje, przeciwwskazania i alergie (dane ICA). Inni lekarze przepisujący leki i dostawcy leków mogą wziąć to pod uwagę. W ten sposób, jako placówka lekarza rodzinnego, przyczyniamy się do bezpieczeństwa leków.

Pytanie lub skarga

Masz pytanie lub skargę? Na przykład o tym, komu udostępniamy dane lub w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi medycznymi? Jeśli tak, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej  stronie internetowej (www.huisartsenpostendelimes.nl). Jeśli nie możesz dojść do porozumienia z naszym inspektorem ochrony danych, masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych.

Usługa samodzielnego triażu “Czy muszę iść do lekarza?”

Korzystając z usługi samodzielnej selekcji “Czy muszę iść do lekarza?” (dalej: Aplikacja), za pośrednictwem naszej strony internetowej wprowadzasz określone dane osobowe i pozostawiasz określone dane osobowe. Ponieważ dotyczy to danych wrażliwych na prywatność, uważamy, że ważne jest, abyśmy obchodzili się z nimi ostrożnie.

Korzystając z Aplikacji, podajesz dane osobowe o sobie lub innej osobie, dla której korzystasz z Aplikacji, a następnie wyciągasz wniosek. Dane osobowe, które przetwarzamy za pośrednictwem tej usługi, to:

 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Wynik każdej klasyfikacji (pilność)

Nie we wszystkich przypadkach podane przez Ciebie dane są danymi osobowymi. Przykładem tego jest fakt, że aplikacja tworzy UID (Unique Identifier) dla używanego urządzenia. Niemniej jednak chcemy wyraźnie poinformować Cię o tym, co robimy z Twoimi danymi. Podane przez Ciebie informacje są niezbędne w pierwszej kolejności, aby móc odpowiedzieć na pytanie “czy muszę iść do lekarza?”. Twoja płeć i data urodzenia będą przetwarzane przez back-end Aplikacji w celu analizy korzystania z Aplikacji. Dzięki temu możemy zapewnić, że Aplikacja będzie działać jeszcze lepiej w przyszłości i będziemy mogli generować anonimowe statystyki.

Badania naukowe

“Czy muszę iść do lekarza?” prowadzi badania naukowe we współpracy z lekarzem rodzinnym poza godzinami pracy. Oznacza to, że “Czy muszę iść do lekarza?”, we współpracy z Twoim lekarzem rodzinnym poza godzinami pracy i innymi lekarzami rodzinnymi w Holandii, monitoruje i poprawia efekt samodzielnej selekcji, bezpieczeństwo i wydajność aplikacji. Dane, które są wykorzystywane przez usługę lekarza rodzinnego poza godzinami pracy, to: pacjent, znacznik czasu rozpoczęcia triażu telefonicznego, wiek w latach (lub data urodzenia), płeć, skarga na wpis NTS, pilność, czas trwania triażu i wynik połączenia. Na podstawie tych danych z selekcji telefonicznej oraz na podstawie danych z samodzielnej selekcji zostanie utworzone łącze. Na podstawie porad dotyczących samodzielnej selekcji i wyniku połączenia telefonicznego badacze mogą określić efekt, bezpieczeństwo i wydajność aplikacji dla usługi lekarza rodzinnego poza godzinami pracy.

NIVEL

Placówka GP uczestniczy w krajowych rejestracjach podstawowej opieki zdrowotnej Nivel. Nivel wykorzystuje spisy powszechne, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące opieki zdrowotnej w Holandii. W ten sposób przyczyniasz się do ważnych badań naukowych. Nivel ściśle przestrzega przy tym RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Wolisz nie brać udziału w liczeniu? Zgłoś to swojemu lekarzowi.