Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenposten

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenposten De LIMES

In onze huisartsenposten worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van Huisartsenposten De LIMES

HP De LIMES is volgens de AVG de statutair verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van persoonsgegevens die in HP De LIMES plaatsvinden.
Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen de huisartsenposten als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
 • voor verbetering van de zorgverlening.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen HP De LIMES hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw medische gegevens worden bewaard zolang als nodig voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren..

Patiënt-ervaringenonderzoek

Periodiek laten wij door een onafhankelijk onderzoeksbureau met behulp van een enquête  onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop patiënten de zorg hebben ervaren. In deze enquête vragen wij naar uw ervaringen met de zorg, wij vragen geen gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. De informatie die wij op deze manier  verkrijgen wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit onderzoek. Zorgverleners krijgen geen inzage in de inhoud van de ingevulde enquêteformulieren. De ingevulde formulieren, worden na een jaar vernietigd.  

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (Aanvraagformulier verwerking patiëntinformatie HP De LIMES) kenbaar maken aan Huisartsenposten De LIMES. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 20 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. HP De LIMES is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van HP De LIMES hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld het hierboven genoemde patiënt-ervaringenonderzoek. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt).

Leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Ons Cookiebeleid en statement vind je op de volgende pagina: https://huisartsenpostendelimes.nl/cookiebeleid/.

Contactformulier

U kunt ook een contactformulier invullen via de website. Deze is bedoeld voor situaties waarin gegevens onjuist of incompleet zijn, of wanneer u technische ondersteuning nodig heeft. Als u vragen heeft over de uitkomst van de triage van de WebApp moet u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost. Het contactformulier is hier niet voor bedoeld. Gegevens die u via het contactformulier deelt worden verwerkt om antwoord te geven op uw vraag. Na behandelen van uw vraag worden de gegevens nog maximaal 3 maanden bewaard om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Telefoongesprekken

Wanneer u belt naar één van onze huisartsenposten, worden telefoongesprekken opgenomen voor kwalitatieve doeleinden en klachten. Ook wanneer wij u in het kader van onze zorgverlening terugbellen worden telefoongesprekken opgenomen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening voor de toekomst verbeteren. Gesprekken worden niet voor commerciële doeleinden gedistribueerd of anderzijds gedeeld. De gesprekken worden maximaal één jaar bewaard.

Uitwisseling (medische) gegevens

Bent u ’s avonds of in het weekend op de huisartsenpost  geweest, dan delen wij een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet uw eigen huisarts precies met welke klachten u op de huisartsenpost  bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpost bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan op onze  website (www.huisartsenpostendelimes.nl). Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De zelftriage dienst “Moet ik naar de dokter?”

Bij het gebruiken van de zelftriage dienst “Moet ik naar de dokter?” (hierna: App), via onze website vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens, vinden wij het belangrijk dat wij er zorgvuldig mee omgaan.

Bij het gebruiken van de App vult zelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt en wordt een conclusie gegeven. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Uitkomst van elke doorlopen triage (urgentie)

Niet in alle gevallen zijn de door u ingevulde gegevens persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de App een UID (Unique Identifier voor het gebruikte apparaat) aanmaakt. Toch willen wij u duidelijk informeren over wat wij met uw gegevens doen. De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘moet ik naar de dokter?’ te kunnen geven. Uw geslacht en geboortedatum wordt door de back-end van de App verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de App. Er kan dan voor gezorgd worden dat de App in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren.

Wetenschappelijk onderzoek

“Moet ik naar de dokter?” voert in samenwerking met uw huisartsenpost wetenschappelijk onderzoek uit. Dit houdt in dat “Moet ik naar de dokter?”, in samenwerking met uw huisartsenpost en andere huisartsenposten in Nederland, het effect van zelftriage, de veiligheid en prestaties van de App monitort en verbetert. De gegevens die vanuit de huisartsenpost hiervoor gebruikt worden zijn: patiënt, tijdstempel van start van telefonische triage, leeftijd in jaren (of geboortedatum), geslacht, NTS ingangsklacht, urgentie, triageduur en het oproepresultaat. Aan de hand van deze telefonische triage gegevens en aan de hand van de zelftriage gegevens zal een koppeling gemaakt worden. Op basis van het zelftriage advies en het oproepresultaat van de telefonische triage kunnen onderzoekers bepalen wat het effect, de veiligheid en de prestaties van de App zijn voor de huisartsenpost.

NIVEL

De Huisartsenpost doet mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Het Nivel gebruikt de tellingen om vraagstukken binnen de gezondheidszorg in Nederland te beantwoorden. Zo draagt u bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel houdt zich hierbij strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Liever niet meedoen met de tellingen? Meld dit bij uw zorgverlener.