Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy Huisartsenspoedposten De LIMES

Algemene informatie

De AVG is bedoeld ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Hierdoor hebben organisaties die met uw gegevens werken bepaalde verplichtingen, terwijl u als betrokkene specifieke rechten heeft. Specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement informeert u over uw rechten en onze plichten volgens de AVG en de WGBO.

Huisartsenposten De LIMES

Bij onze huisartsenposten verwerken we verschillende persoonsgegevens van u. Dit is belangrijk voor uw medische behandeling en voor financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn om ernstig gevaar voor uw gezondheid te bestrijden of om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het melden van besmettelijke ziekten.

Onze plichten

Als De LIMES Huisartsenposten zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG. We verzamelen uw gegevens voor specifieke doeleinden, zoals zorgverlening, beleid, onderzoek, en het verbeteren van onze diensten. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden zonder uw medeweten. We waarborgen de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor. U kunt inzage en afschrift van uw gegevens krijgen, deze corrigeren, aanvullen of verwijderen, en bezwaar maken tegen de verwerking. Ook kunt u een eigen verklaring toevoegen aan uw dossier. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Patiënt-ervaringenonderzoek

Periodiek laten wij door een onafhankelijk onderzoeksbureau met behulp van een enquête onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop patiënten de zorg hebben ervaren. In deze enquête vragen wij naar uw ervaringen met de zorg, wij vragen geen gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. De informatie die wij op deze manier verkrijgen wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit onderzoek. Zorgverleners krijgen geen inzage in de inhoud van de ingevulde enquêteformulieren. De ingevulde formulieren worden na een jaar vernietigd.

Contact en klachten

Heeft u vragen of klachten over onze omgang met uw gegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Als u er met hen niet uitkomt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.