Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beslisschema aangepast

Er is een nieuw beslisschema beschikbaar voor de overdracht RAV- Huisartsenpost in de regio Midden Holland. Het beslisschema contact AVP(ambulance verpleegkundige) -HAP is afgelopen zomerperiode rondgestuurd en voorgelegd aan de verschillende gremia; te weten medisch managers DDDB /SHR, klankbordgroep DDDB, LHV-kring, achterban post Gouda en RAVhm. Op basis van hun feedback zijn kleine aanpassingen gedaan in het schema. KLIK HIER VOOR HET DOCUMENT

Het schema bevat enkele belangrijke wijzigingen die meer dan nuanceringen zijn. Bedoeling is dat ambulanceverpleegkundigen nog duidelijker dan voorheen bij begin contact met triagist hun vraag formuleren. Bij twijfel over vervolgactie dient er niet met ons maar met medisch manager RAV of achterwacht overleg plaats te vinden. Indien er een verzoek tot inwinnen van informatie of melden van thuislaten is, gebeurt dit strikt via de triagist. De huisarts wordt dan nadrukkelijk niet gevraagd om verantwoordelijkheid te delen hierin. Onderzocht wordt nog of er een attentie aangemaakt kan worden in Topicus voor 72 uur in geval van melding van thuislaten, zonder dat dit als een te autoriseren call de regiearts passeert. Dit zal hopelijk leiden tot minder vage belletjes waarin hulpvraag en verantwoordelijkheid over en weer onduidelijk blijven.

Pad 1, waarin overdracht aan huisarts plaatsvindt, moet echter omgekeerd wel als minder vrijblijvend dan voorheen worden geïnterpreteerd. Huisarts bepaalt na overdracht conform SBAR de vervolgactie, te weten alsnog vervoer ziekenhuis, dan wel (telefonisch) consult of visite. Let ook op de balk onderaan het schema, waarin voor de duidelijkheid de verantwoordelijke zorgprofessional per situatie is weergegeven.

Blad 2 kan gelden als bladwijzer / uitleg voor schema op blad 1.

Binnenkort zal het schema nog nader worden toegelicht aan triagisten. De RAVhm gaat het schema ook aan zijn personeel goed communiceren. Overwogen wordt een gezamenlijke nascholing hierover te organiseren.

De ** verwijzen naar een nieuwe toelichting met daarin de opmerking dat het in deze gevallen wel prettig is, wanneer nadien een terugkoppeling gegeven wordt aan de HAP over het vervoeren. Dit kan dan via de triagist, die dit bijschrijft in het EPD. De aangepaste versies zijn te vinden in de visite-auto’s en op verschillende plaatsen in de post.

Terug naar overzicht